Pagesa

Adresy WMS udostępnione w MSIP

 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_ewidencja_gruntow_i_budynkow/MapServer/WmsServer - ewidencja gruntów i budynków
 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_struktura_wlasnosci_wms/MapServer/WmsServer - struktura własności gruntów
 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_orto2013_WMS/MapServer/WMSServer - ortofotomapa Białegostoku z 6 i 8 maja 2013 r. (5cm/pixel)
 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_orto2014_WMS/MapServer/WMSServer - ortofotomapa Białegostoku z 3 października 2014 r. (5cm/pixel)
 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_orto2016_WMS/MapServer/WMSServer - ortofotomapa Białegostoku z 21 kwietnia 2016 r. (5cm/pixel)
 • http://apollo.bialystok.geoportal.wrotapodlasia.pl/erdas-iws/ogc/wms/?request=getcapabilities - pod tym linkiem udostępniamy dziewięć ortofotomap miasta Białystok z lat 1996 - 2017 oraz rastry mapy akustycznej

Informacyjny Portal Mapowy - charakterystyka

Dane w Informacyjnym Portalu Mapowym GIS (Geographic Information System) Białystok, przedstawione zostały w dwóch postaciach, rastrowej i wektorowej. Za pomocą rastrów przedstawiono ortofotomapy, część danych akustycznych oraz demograficznych. Większa część danych to dane wektorowe przedstawiające poszczególne warstwy tematyczne tworzące portal mapowy. W celu łatwiejszego poruszania się po serwisie mapowym, dane w nim zawarte podzielone zostały na serwisy tematyczne, np.:

 • serwis publiczny (podstawowy)
 • serwis akustyczny
 • serwis demograficzny
 • serwis geodezyjny
 • serwis plany

ORTOFOTOMAPY BIAŁEGOSTOKU - w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej przedstawiliśmy Państwu ortofotomapy miasta z różnych lat. Poniżej szczegółowe informacje o ortofotomapach:

 • 2017 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 4 kwietnia 2017 r., dokładność 0,05 m/pix
 • 2016 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 21 kwietnia 2016 r., dokładność 0,05 m/pix
 • 2014 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 03 października 2014 r., dokładność 0,05 m/pix
 • 2013 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniach 07-08 maja 2013 r., dokładność 0,05 m/pix.
  Ortofotomapa została sfinansowa ze śroków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Logo_ZPORR_i_UE

 • 2012 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 04 października 2012 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2011 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 10 maja 2011 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2008 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 25 kwietnia 2008 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2006 - dokładność 0,50 m/pix
 • 2005 - dokładność 0,80 m/pix
 • 1996 - dokładność 0,50 m/pix
SERWIS PUBLICZNY - jest głównym serwisem Informacyjnego Portalu Mapowego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Białegostoku. Dane w tym serwisie przedstawione są na ponad stu warstwach tematycznych, pogrupowanych w zestawy uporządkowane alfabetycznie. Serwis zawiera wiele bardzo ciekawych warstw tematycznych i trudno jest je opisać w kilku zdaniach. Z tych najbardziej interesujących należy wyszczególnić takie zestawy jak:
 • budynki i adresy
 • ulice
 • ortofotomapa
 • oświata
 • kultura

Zestaw danych "Budynki i adresy" zawiera dwie dość istotne i ciekawe warstwy tematyczne. Pierwsza z nich to warstwa o nazwie "Punkty adresowe", zawierająca dokładne lokalizacje adresów. Druga to "Budynki", przedstawiająca bardzo dokładną mapę zabudowy.

Warstwy o nazwie "Ortofotomapa" zawierają zestawy danych rastrowych z różnych lat. Najstarszą jest ortofotomapa z 1996 r. o wielkości piksela 0,5 m.

Zbiór warstw tematycznych zgrupowanych w pliku "Oświata", prezentuje kompletne dane dotyczące lokalizacji wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych na terenie administracyjnym miasta Białystok. Oprócz lokalizacji szkół przestawione są tu również obwody, jakie obejmują swoim zasięgiem szkoły podstawowe.

Zestaw danych "Wybory" składa się z trzech warstw tematycznych: komisje, granice komisji" i odległości od komisji. Na szczególną uwagę zasługuje tu warstwa trzecia - odległości od komisji, przedstawiająca odległość z danego punktu adresowego do właściwej komisji wyborczej.

SERWIS OFERTA INWESTYCYJNA – portal powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą w Białymstoku, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców. Za pośrednictwem strony internetowej inwestor może znaleźć informacje dotyczące m.in.: dostępnych terenów inwestycyjnych i aktualnie prowadzonych przez Miasto Białystok przetargów, jak również szczegółowe informacje o obowiązujących MPZP, ukształtowaniu terenu, obsłudze komunikacyjnej oraz przebiegu sieci w pobliżu oferowanych terenów inwestycyjnych. Więcej informacji odnośnie m.in.: Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obowiązujących ulg i preferencji oraz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego dostępnych jest na stronie: http://www.bialystok.pl/pl/dla_biznesu/oferta_inwestycyjna/ .

SERWIS AKUSTYCZNY - jest jednymymz ciekawszych serwisów Informacyjnego Poratalu Mapowego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Białegostoku, a jego głównym elementem jest mapa akustyczna miasta. Mapa akustyczna została stworzona w celu oceny stanu akustycznego środowiska miasta Białegostoku. Jest ona podstawą do rozwijania programu ochrony przed hałasem, w ramach którego realizowane są działania naprawcze i zapobiegawcze wobec szkodliwego wpływu hałasu na mieszkańców miasta.

Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem map odwzorowujących graficznie długookresowy średni poziom dźwięku wyznaczony dla pory dzienno – wieczorowo - nocnej (wskaźnik LDWN) oraz dla pory nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu występujących na terenie miasta: drogowego, kolejowego i przemysłowego.

Mapy emisyjne - mapy rozkładu poziomu dźwięku emitowanego z poszczególnych źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego, mierzonego na wysokości 0 m z pominięciem ukształtowania terenu oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego.

Mapy imisyjne - mapy stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez dany rodzaj źródła hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego - rozkład poziomu dźwięku A wyrażony wskaźnikami LDWN i LN, uwzględniającego ukształtowanie terenu, budynki i inne obiekty stanowiące przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej oraz tłumienie przez grunt.

Mapy zagrożeń hałasowych - mapy przedstawiające przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

Mapa wrażliwości - przez mapę wrażliwości hałasowej, rozumie się mapę przedstawiającą rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych, w tym do opracowań ekofizjograficznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

Skala dźwięku w odniesieniu do jego źródła

Skala dźwieku w odniesieniu do jego źródła

Źródło http://www.profon.xq.pl

SERWIS DEMOGRAFICZNY - obrazuje gęstość zaludnienia na terenie administracyjnym miasta Białystok. Dane przedstawiające gęstość zaludnienia wygenerowano na podstawie danych meldunkowych (uwzględniając wszystkie typy zameldowań).

SERWIS GEODEZYJNY - przedstawia dane zgrupowane wokół szeroko pojętej tematyki geodezyjnej. Przeznaczony jest dla geodetów oraz innych użytkowników zainteresowanych problematyką geodezji stosowanej w różnych dziedzinach życia.

  Serwis składa się z wielu katalogów zawierających m.in.:
 • granice
 • - katalog zawiera warstwy tematyczne prezentujące granice obrębów, granice miasta i granice działek ewidencyjnych wraz z ich numerami.
 • osnowa pozioma - w katalogu prezentowane są następujące warstwy tematyczne:
  • boki ciągów poligonowych osnowy poziomej III klasy.
  • punkty rozwinięć rozet poszczególnych punktów osnowy.
  • kąty poziome pomierzone w ramach pomiaru bezpośredniego osnowy.
 • sekcje mapy
 • - w katalogu umiejscowiono godła, położenie ramek sekcji mapy zasadniczej w układzie 2000(24) oraz układzie lokalnym Białegostoku. Ponadto w narożnikach sekcji określono i opublikowano redukcje odwzorowawcze (długości i powierzchni) układu 2000(24).
 • struktura własności gruntów
 • - w katalogu prezentowane są mapy określające położenie gruntów poszczególnych podmiotów m-in takich jak: Gmina Białystok, Skarb Państwa, Miasto Białystok, Osoby Fizyczne, Spółki Miejskie.

SERWIS WEBEWID - jest Internetowym Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Białystok opartym na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Uwagi i problemy dotyczące funkcjonowania serwisu WebEwid należy zgłaszać:
e-mail: ablizniuk@um.bialystok.pl
tel.: 85 869 63 18

SERWIS PLANY - jest jednym z ważniejszych serwisów dostępnych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Oprócz standardowych zestawów danych, posiada dane o nazwie MPZP. Prezentowane są w nim aktualne dane dotyczące Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Plany podzielone są na cztery grupy: obowiązujące, przeznaczenie, uchylenia oraz podjęte uchwały. Dane w powyższych warstwach przedstawione są w postaci wektorowej jako poligony.

W serwisie dostępne są również treści uchwał oraz mapy planów w postaci plików PDF i JPG. Te dane możemy otworzyć za pomocą narzędzia Identyfikuj widoczne
obiekty (Identyfikuj widoczne obiekty) klikając na dostępne tam linki, uchwała lub obraz.


Redakcja:
Andrzej Dajnowicz
Elżbieta Garbacik
Bogusław Wilczyński

NAPISZ SWOJĄ OPINIĘ


Logo_ZPORR_i_UE
bialystok.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Wrota podlasia
Kamera