Pagesa

Adresy WMS udostępnione w MSIP

 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_ewidencja_gruntow_i_budynkow/MapServer/WmsServer - ewidencja gruntów i budynków
 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_struktura_wlasnosci_wms/MapServer/WmsServer - struktura własności gruntów
 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_orto2013_WMS/MapServer/WMSServer - ortofotomapa Białegostoku z 6 i 8 maja 2013 r. (5cm/pixel)
 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_orto2014_WMS/MapServer/WMSServer - ortofotomapa Białegostoku z 3 października 2014 r. (5cm/pixel)
 • http://www.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_orto2016_WMS/MapServer/WMSServer - ortofotomapa Białegostoku z 21 kwietnia 2016 r. (5cm/pixel)
 • http://apollo.bialystok.geoportal.wrotapodlasia.pl/erdas-iws/ogc/wms/?request=getcapabilities - pod tym linkiem udostępniamy dziewięć ortofotomap miasta Białystok z lat 1996 - 2017 oraz rastry mapy akustycznej

Informacyjny Portal Mapowy - charakterystyka

Dane w Informacyjnym Portalu Mapowym GIS (Geographic Information System) Białystok, przedstawione zostały w dwóch postaciach, rastrowej i wektorowej. Za pomocą rastrów przedstawiono ortofotomapy, część danych akustycznych oraz demograficznych. Większa część danych to dane wektorowe przedstawiające poszczególne warstwy tematyczne tworzące portal mapowy. W celu łatwiejszego poruszania się po serwisie mapowym, dane w nim zawarte podzielone zostały na osiem serwisów tematycznych:

 • serwis publiczny (podstawowy)
 • serwis akustyczny
 • serwis demograficzny
 • serwis geodezyjny
 • serwis kultura
 • serwis plany
 • serwis turystyczny
 • serwis urzędy i instytucje

ORTOFOTOMAPY BIAŁEGOSTOKU - w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej przedstawiliśmy Państwu siedem ortofotomap miasta. Część z nich, szczególnie te starsze zostały wykonane przy użyciu zdjęć satelitarnych, ich szczegółowość jest mniejsza. Zdjęcia do nowszych, wykonano z nalotów lotniczych i te charakteryzują się większą dokładnością. Poniżej informacje o ortofotomapach z poszczególnych lat:

 • 2016 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 21 kwietnia 2016 r., dokładność 0,05 m/pix
 • 2014 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 03 października 2014 r., dokładność 0,05 m/pix
 • 2013 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniach 07-08 maja 2013 r., dokładność 0,05 m/pix.
  Ortofotomapa została sfinansowa ze śroków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Logo_ZPORR_i_UE

 • 2012 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 04 października 2012 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2011 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 10 maja 2011 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2008 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 25 kwietnia 2008 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2006 - dokładność 0,50 m/pix
 • 2005 - dokładność 0,80 m/pix
 • 1996 - dokładność 0,50 m/pix
SERWIS PUBLICZNY - jest głównym serwisem Informacyjnego Portalu Mapowego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Białegostoku. Dane w tym serwisie przedstawione są na ponad stu warstwach tematycznych, pogrupowanych w 20 zestawów uporządkowanych alfabetycznie. Serwis zawiera wiele bardzo ciekawych warstw tematycznych i trudno jest je opisać w kilku zdaniach. Z tych najbardziej interesujących należy wyszczególnić takie zestawy jak:
 • budynki i adresy
 • fotomapa
 • oferta inwestycyjna
 • oświata
 • wybory

Zestaw danych "Budynki i adresy" zawiera dwie dość istotne i ciekawe warstwy tematyczne. Pierwsza z nich to warstwa o nazwie "Punkty adresowe", zawierająca dokładne lokalizacje adresów. Druga to "Budynki", przedstawiająca bardzo dokładną mapę zabudowy. Dane zgromadzone na tych warstwach są aktualizowane z dość dużą częstotliwością, w odstępach miesięcznych.

Folder o nazwie "Fotomapa" zawiera zestaw danych rastrowych w postaci czterech ortofotomap. Najstarszą jest ortofotomapa z 1996 r. o wielkości piksela 0,5 m, a po niej ortofotomapy z 2005 i 2006 r., o podobnych parametrach. Powód do dumy daje miejskiemu SIP-owi najnowsza ortofotomapa z 2008 r., o wielkości piksela 0,1 m. Niewiele miast w Polsce może poszczycić się posiadaniem ortofotomapy wykonanej z tak dużą dokładnością.

Równie interesującym zbiorem tematycznym jest "Oferta inwestycyjna". Dzięki danym zawartym w tym folderze możemy zapoznać się z ofertą inwestycyjną miasta, z podziałem na trzy funkcje: produkcyjną, usługową oraz mieszkaniową. Korzystając z narzędzia Identyfikuj widoczne
obiekty (Identyfikuj widoczne obiekty), mamy możliwość zapoznania się ze szczegółowym opisem ofert przeglądając udostępnione foldery reklamowe w postaci plików PDF.

Zbiór warstw tematycznych zgrupowanych w pliku "Oświata", prezentuje kompletne dane dotyczące lokalizacji wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych na terenie administracyjnym miasta Białystok. Oprócz lokalizacji szkół przestawione są tu również obwody, jakie obejmują swoim zasięgiem szkoły podstawowe.

Zestaw danych "Wybory" składa się z trzech warstw tematycznych: komisje, granice komisji" i odległości od komisji. Na szczególną uwagę zasługuje tu warstwa trzecia - odległości od komisji, przedstawiająca odległość z danego punktu adresowego do właściwej komisji wyborczej.

SERWIS AKUSTYCZNY - jest najmłodszym serwisem Informacyjnego Poratalu Mapowego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Białegostoku, a jego głównym elementem jest mapa akustyczna miasta. Mapa akustyczna została stworzona w celu oceny stanu akustycznego środowiska miasta Białegostoku. Jest ona wstępem do wykonania programu ochrony przed hałasem, w ramach którego zostaną zaplanowane działania naprawcze i zapobiegawcze wobec szkodliwego wpływu hałasu na mieszkańców miasta.

Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem map odwzorowujących graficznie długookresowy średni poziom dźwięku A wyznaczony dla pory dzienno – wieczorowo - nocnej (wskaźnik LDWN) oraz dla pory nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu występujących na terenie miasta: drogowego, kolejowego i przemysłowego.

Mapy emisyjne - mapy rozkładu poziomu dźwięku A emitowanego z poszczególnych źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego, mierzonego na wysokości 0 m z pominięciem ukształtowania terenu oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego.

Mapy imisyjne - mapy stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez dany rodzaj źródła hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego - rozkład poziomu dźwięku A wyrażony wskaźnikami LDWN i LN, uwzględniającego ukształtowanie terenu, budynki i inne obiekty stanowiące przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej oraz tłumienie przez grunt.

Mapy zagrożeń hałasowych - mapy przedstawiające przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

Mapa wrażliwości - przez mapę wrażliwości hałasowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz.1340) rozumie się mapę przedstawiającą rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych, w tym do opracowań ekofizjograficznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

Skala dźwięku w odniesieniu do jego źródła

Skala dźwieku w odniesieniu do jego źródła

Źródło http://www.profon.xq.pl

SERWIS DEMOGRAFICZNY - obrazuje gęstość zaludnienia na terenie administracyjnym miasta Białystok. Dane przedstawiające gęstość zaludnienia wygenerowano na podstawie danych meldunkowych (uwzględniając wszystkie typy zameldowań). Aktualność prezentowanych danych to 20 październik 2010 r.

SERWIS GEODEZYJNY - przedstawia dane zgrupowane wokół szeroko pojętej tematyki geodezyjnej. Przeznaczony jest dla geodetów oraz innych użytkowników zainteresowanych problematyką geodezji stosowanej w różnych dziedzinach życia.

  Serwis składa się z następujących katalogów z warstwami tematycznymi:
 • budynki i punkty adresowe
 • - katalog zawiera mapy prezentujące budynki oraz położenia punktów adresowych.
 • cieki i zbiorniki wodne
 • - katalog zawiera zbiorniki wodne oraz przebiegi cieków wodnych.
 • fotomapa
 • - zawartość katalogu to ortofotomapy z lat 1996 - 2008
 • granice
 • - katalog zawiera warstwy tematyczne prezentujące granice obrębów, granice miasta i granice działek ewidencyjnych wraz z ich numerami.
 • osnowa pozioma - w katalogu prezentowane są następujące warstwy tematyczne:
  • boki ciągów poligonowych osnowy poziomej III klasy.
  • punkty rozwinięć rozet poszczególnych punktów osnowy.
  • kąty poziome pomierzone w ramach pomiaru bezpośredniego osnowy.
  • punkty obliczone ponownie w grudniu 2006 r. z uwagi na ich błędne współrzędne zawarte w katalogach archiwalnych.
  • punkty kontrolne w oparciu o które określono dokładność ortofotomapy z 2008 r.
 • sekcje mapy
 • - w katalogu umiejscowiono godła, położenie ramek sekcji mapy zasadniczej w układzie 2000(24) oraz układzie lokalnym Białegostoku. Ponadto w narożnikach sekcji określono i opublikowano redukcje odwzorowawcze (długości i powierzchni) układu 2000(24).
 • struktura własności gruntów
 • - w katalogu prezentowane są mapy określające położenie gruntów poszczególnych podmiotów m-in takich jak: Gmina Białystok, Skarb Państwa, Miasto Białystok, Osoby Fizyczne, Spółki Miejskie.
 • transport i komunikacja
 • - katalog zawiera przebiegi dróg, ulic, i kolei.
 • zieleń
 • - katalog zawiera następujące warstwy: lasy, parki, ogródki działkowe i skwery.

SERWIS WEBEWID - jest Internetowym Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Białystok opartym na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W odróżnieniu od pozostałych serwisów MSIP udostępnia on "Uzbrojenie terenu".

Uwagi i problemy dotyczące funkcjonowania serwisu WebEwid należy zgłaszać:
e-mail: trokicki@um.bialystok.pl
tel.: 85 869 69 53

SERWIS PLANY - jest jednym z mniejszych serwisów dostępnych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Oprócz standartowych zestawów danych, tj. granice, tło, transport, wody, zabudowa, znajduje się jeden zestaw, który wyróżnia się z pośród innych serwisów, a jest to folder o nazwie MPZP. Prezentowane są w nim aktualne dane dotyczące Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Plany podzielone są na cztery grupy: obowiązujące, przeznaczenie, uchylenia oraz podjęte uchwały. Dane w powyższych warstwach przedstawione są w postaci wektorowej jako poligony.

W serwisie dostępne są również treści uchwał oraz mapy planów w postaci plików PDF. Te dane możemy otworzyć za pomocą narzędzia Identyfikuj widoczne
obiekty (Identyfikuj widoczne obiekty) klikając na dostępne tam linki, uchwała lub obraz.


Redakcja:
Andrzej Dajnowicz
Elżbieta Garbacik
Bogusław Wilczyński

NAPISZ SWOJĄ OPINIĘ


Logo_ZPORR_i_UE
bialystok.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Wrota podlasia
Kamera