serwis publiczny

SERWIS PUBLICZNY

serwis plany


SERWIS PLANY

serwis geodezyjny

SERWIS GEODEZYJNY

serwis urzędy, szkoły, instytucje

serwis akustyczny

SERWIS AKUSTYCZNYAdresy WMS udostępnione w MSIP

  Ewidencja gruntów i budynków

 • https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/services/Ewidencja/MapServer/WMSServer?

 • Komunikacja - infrastruktura drogowa i kolejowa

 • https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/services/Komunikacja/MapServer/WMSServer?

 • Plany zagospodarowania przestrzennego

 • https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/services/Plany_WMS/MapServer/WMSServer?

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/services/Studium_WMS/MapServer/WmsServer?

 • Struktura własności gruntów

 • https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/services/Struktura_wlasnosci_wms/MapServer/WMSServer?

 • Ortofotomapa z 2023 r.

 • https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/services/MSIP_orto2023/MapServer/WMSServer?
 • https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/rest/services/MSIP_orto2023/MapServer/WMTS

 • Środowisko naturalne

 • https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/services/Srodowisko/MapServer/WMSServer

 • Adresy WMS-ów i WFS-ów powiatu Białystok w dostępie publicznym do pobrania z
 • „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych”

serwis WEBEWID

serwis WEBEWID

jest Internetowym Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Białystok opartym na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

webewid

Uwagi i problemy dotyczące funkcjonowania serwisu WebEwid należy zgłaszać: e-mail: support_ewid@cui.bialystok.pl


Pomoc

Poniżej instrukcje korzystania z aplikacji mapowych Miejskiego Sysytemu Informacji Przestrzennej:
Serwis publiczny
Serwis plany
Serwis geodezyjny
Serwis urzędy, szkoły, instytucje

Aby obejrzeć zasoby mapowe miejskiego GIS-u, wystarczy kliknąć na jeden z wybranych linków – banerów (mapek). Uruchomienie dowolnego linku spowoduje przeniesienie nas bezpośrednio do okna umożliwiającego przeglądanie danych w formie map.

Do przeglądania zasobów nie musimy posiadać zawansowanych umiejętności obsługi komputera ani dedykowanych programów. Wystarczy jedna z dostępnych przeglądarek internetowych.

W razie wystąpienia problemów w obsłudze lub nawigacji po serwisie, proponujemy skorzystanie z powyższych instrukcji, do których link znajduje się również w portlu mapowym pod ikonką Ikonka informacji .

Portal mapowy miejskiego SIP oprócz przeglądania udostępnionych zasobów, udostępia je również w postaci WMS-ów. Adresy WMS można pobrać klikając link Ikonka informacji, u góry w pasku nawigacji.


Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Białegostoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Białegostoku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Nagłówki i etykiety:
  • Na stronie mogą występować nagłówki o nieprawidłowej długości.
 2. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Turowski, adres poczty elektronicznej aturowski@cui.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6241.

Informację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się z Anną Dobrowolską-Cylwik, adres poczty elektronicznej acylwik@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6573.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Marzena Andrzejewska. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: mandrzejewska@um.bialystok.pl lub pod numerem telefonu: 85 869 6553.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1

Budynek złożony z trzech części: „A”, „B” i „C”. Dostęp do części głównej („A”)-poprzez schody, a dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach przez pochylnię z drzwiami automatycznymi przy portierni obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru. Dostęp do korytarzy i pokoi biurowych na wyższych kondygnacjach –windami osobowymi. Dostęp do części „B” (sala konferencyjna, sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami)-podjazdem dla wózków i szerokimi drzwiami przy wjeździe na posesję i chodniku od strony ul. Ogrodowej. Dostęp do części „C” (Sala Obsługi Interesanta) poprzez wejście główne do budynku A i platformą schodową na półpiętro (poziom parteru cz. ”C”).

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Branickiego 3/5

Wejście główne dla interesantów schodami od ulicy Branickiego, wejście dla osób z niepełnosprawnościami drzwiami z poziomu parkingu z tyłu obiektu. Dostęp do pokoi biurowych – korytarzami poszczególnych kondygnacji. Dostęp do poszczególnych kondygnacji-windą osobową. Na każdej kondygnacji sanitariaty dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia:

 • dla osób niewidomych i słabowidzących: listwy kontrastowe na stopniach schodów,
 • sala obsługi mieszkańców wyposażona w pętlę indukcyjną,
 • przycisk przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową przed głównym wejściem do budynku oraz od strony parkingu.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Składowa 11

Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, pochylnia przy głównym wejściu, drzwi automatyczne. Dostęp do pokoi biurowych i pomieszczeń kasowych na parterze obiektu - z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Bema 60/1

Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Białówny 11

Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski znajdują się na II piętrze budynku. Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach –windą osobową z parkingu na tyłach obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na II piętrze – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 16

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 18

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Waryńskiego 32A

Dostęp do budynku dla interesantów i osób na wózkach – od strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Zamenhofa 5c

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony parkingu, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitariatu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Bitwy Białostockiej 2/2

Obiekt składa się z dwóch budynków. Dostęp do budynku Biura Rzeczy Znalezionych dla interesantów przez główne wejście poprzedzone schodami – brak podjazdu i pochylni. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Do drugiego budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami – brak podjazdu i pochylni. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Legionowa 7

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno z nich jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się z tyłu budynku. Dostęp do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze możliwy jest dzięki podjazdowi na schodach. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego w budynku ul. Warszawska 21

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami, które posiadają podjazd od strony ul. Słonimskiej. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 38

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami bez podjazdu. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 3

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone stopniem bez podjazdu. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 6

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kilińskiego. Dostęp do budynku poprzez drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, możliwe do otworzenia przez osobę z niepełnosprawnością przy pomocy drugiej osoby. Dostęp do sali ślubów dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru, wewnątrz sala posiada różnicę poziomów. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Kamienna 17

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami posiadającymi pochylnię nie spełniającą standardów dostępności. Dostęp do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Miejski i sanitariatu dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 2/2

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście poprzedzone stopniem, a następnie schody bez podjazdu/pochylni prowadzą do pomieszczeń biurowych znajdujących się na wyższych kondygnacjach. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Św. Rocha 3

Liczba wejść: 2 (wejście główne od ul. Krakowskiej oraz wejście od ul. Św. Rocha, służące jako wejście/wyjście awaryjne)

 • Przed wejściem głównym schody i podjazd, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (łamany, złożony z dwóch części).
 • Przed wejściem od ul. św. Rocha stopień, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Brak wind przed wejściami do budynku.

Liczba i opis pomieszczeń: budynek ma 4 kondygnacje, z których każda jest dostępna i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 • W piwnicy znajduje się ogólnodostępny hol, sale szkoleniowe oraz sala do zajęć ruchowych.
 • Na parterze znajdzie się recepcja, pokoje pracowników Centrum Aktywności Społecznej oraz pokoje pracowników punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Na pierwszym piętrze znajduje się ogólnodostępny hol wystawowy, duża sala konferencyjna, sale szkoleniowe oraz kuchnia.
 • Na drugim piętrze znajduje się ogólnodostępny hol, a także kącik malucha oraz sale szkoleniowe i pokoje konsultacyjne.

Na każde z pięter wchodzi się z klatki schodowej przez drzwi z samozamykaczem. Drzwi prowadzące na piętra oraz drzwi do sal umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Wielkość pomieszczeń umożliwia poruszanie się na wózku.

Na każdej z 4 kondygnacji znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Przewijak dla niemowląt znajduje się na drugim piętrze, w jednym z pokojów konsultacji.

Udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących:

W budynku zamontowano/wykonano:

 • listwy kontrastowe na stopniach schodów prowadzących do wejścia oraz na klatkach schodowych,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych i poszczególnych pięter, w formie tabliczek z zapisem w alfabecie Braille’a na poręczach,
 • oznaczenia wyjść ewakuacyjnych za pomocą piktogramów,
 • kontrastowe tabliczki informacyjne na drzwiach, z zapisem funkcjonalności pomieszczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczenia kontrastowe wokół drzwi wewnętrznych, na każdym piętrze,
 • mapy tyflograficzne przedstawiające rzuty poszczególnych pięter z opisem funkcjonalności pomieszczeń,
 • montaż systemu dźwiękowego w windzie.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z urządzenia drukującego Braille’a.

Udogodnienia dla osób głuchych lub słabosłyszących:

W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna. W Centrum Aktywności Społecznej pracują osoby uczęszczające na kurs języka migowego.

Dojazd i komunikacja:

Przystanek komunikacji miejskiej na ul. Lipowej (przystanek nr 211 „Kościół św. Rocha”). Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 7, 10. Odległość przystanku od obiektu wynosi około 140 m. (na trasie jedno przejście dla pieszych z wyspą, sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz jedno przejście bez sygnalizacji).

Przystanek komunikacji miejskiej na ul. Lipowej (przystanek nr 206 „Lipowa/św. Rocha". Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 10. Odległość przystanku od obiektu około 200 m. (na trasie jedno przejście dla pieszych bez sygnalizacji).

Komunikacja specjalna: przewóz osób z niepełnosprawnością obsługiwany przez Białostocką Komunikację Miejską – tel. 85 744 34 04.

Parkowanie: około 30 ogólnodostępnych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania (bezpłatny dla osób z niepełnosprawnością, które posiadają kartę parkingową), 2 miejsca parkingowe oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny w strefie płatnego parkowania znajduje się na ul. Krakowskiej, natomiast parking przy budynku znajduje się za szlabanem, tam też dostępne jest jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza języka migowego.

Zapewniona jest komunikacja z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.


charakterystyka serwisu

Informacyjny Portal Mapowy - charakterystyka

Dane w Informacyjnym Portalu Mapowym GIS (Geographic Information System) Białystok, przedstawione zostały w dwóch postaciach, rastrowej i wektorowej. Za pomocą rastrów przedstawiono ortofotomapy miasta białegostoku. Większa część danych to dane wektorowe przedstawiające poszczególne warstwy tematyczne tworzące portal mapowy. W celu łatwiejszego poruszania się po serwisie mapowym, dane w nim zawarte podzielone zostały na cztery serwisy tematyczne:

 • serwis publiczny
 • serwis plany
 • serwis geodezyjny
 • serwis urzędy, szkoły i instytucje
 • serwis akustyczny

ortofotomapy

Ortofotomapy Białegostoku

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej przedstawiliśmy Państwu jedenaście ortofotomap miasta. Część z nich, szczególnie te starsze zostały wykonane przy użyciu zdjęć satelitarnych, ich szczegółowość jest mniejsza. Zdjęcia do nowszych, wykonano z nalotów lotniczych i te charakteryzują się większą dokładnością. Poniżej informacje o ortofotomapach z poszczególnych lat:

 • 2018 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 30 listopada 2018 r., dokładność 0,03 m/pix
 • 2017 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 04 kwietnia 2017 r., dokładność 0,05 m/pix
 • 2016 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 21 kwietnia 2016 r., dokładność 0,05 m/pix
 • 2014 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 03 października 2014 r., dokładność 0,05 m/pix
 • 2013 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniach 07-08 maja 2013 r., dokładność 0,05 m/pix.
 • 2012 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 04 października 2012 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2011 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 10 maja 2011 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2008 - zdjęcia lotnicze wykonano w dniu 25 kwietnia 2008 r., dokładność 0,10 m/pix
 • 2006 - dokładność 0,50 m/pix
 • 2005 - dokładność 0,80 m/pix
 • 1996 - dokładność 0,50 m/pixKontakt

logo_centrum_usług_informatycznych

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
W BIAŁYMSTOKU
ZESPÓŁ DS. INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
ul. Warszawska 13 lok. 7U
15-062 Białystok
adres email: gis@cui.bialystok.pl
telefon: 85 879 72 72
telefon: 85 869 62 10

Kontakt w sprawie systemu TurboEWID i WebEWID
adres email: support_ewid@cui.bialystok.pl
telefon: 85 869 69 53

Centrum Usług Informatycznych pracuje w godzinach:
poniedziałki w godzinach 8.00 - 17.00
pozostałe dni powszednie 7.30 - 15.30